Impressum

Podmiot odpowiedzialny za treści na tej stronie internetowej w rozumieniu §5 ustawy o mediach telekomunikacyjnych (TMG):

WHEELS Logistics Sp. z o.o.

Kijewo 39

63-000 Sroda Wielkopolska

Pełnomocnik: Verena Patrias

Właściwość miejscowa sądu: KRS

 Numer w KRS: 000597696

 NIP UE: PL7773258170

Agencje prowadzące

FREUNDESKREIS e.K. – agencja kreatywna ds. marki, projektowania i kampanii

HS Onlinemarketing GmbH – programowanie i wsparcie techniczne

Wyłączenie odpowiedzialności

Treść oferty online

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość informacji udostępnionych na tej stronie. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności autora, dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych, powstałych wskutek wykorzystania lub niewykorzystania informacji dostępnych na tej stronie, względnie wskutek wykorzystania informacji błędnych lub niepełnych, są zasadniczo wykluczone, o ile autor nie dopuścił się zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa, co musiałoby zostać udowodnione.

Wszystkie oferty mają charakter niewiążący. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania oraz czasowego lub całkowitego zawieszenia publikacji części stron lub całej oferty.

Odsyłacze i hiperłącza

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do zewnętrznych stron internetowych („hiperłączy“), za których treść autor nie odpowiada, jego odpowiedzialność ogranicza się jedynie do sytuacji, w której autor zna treść stron, do których odsyła i ma możliwości techniczne, aby uniemożliwić korzystanie z dostępnych na nich, ewentualnie nielegalnych treści.

 Autor oświadcza, że w chwili umieszczania hiperłączy do tych stron, nie było na nich żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły wygląd, treść i autorstwo zlinkowanych stron. Dlatego niniejszym dystansuje się od wszelkich treści dostępnych na tych stronach, które zostały zmienione po umieszczeniu prowadzących do nich hiperłączy na tej stronie. Dotyczy to zarówno odsyłaczy i hiperłączy umieszczonych przez niego w ramach udostępnionej oferty online oraz wpisów użytkowników założonych przez niego książek gości, forów dyskusyjnych, spisów odsyłaczy, list mailingowych, a także wszelkich systemów bazodanowych, do których treści mają dostęp zewnętrzni użytkownicy. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a zwłaszcza za szkody spowodowane ich wykorzystaniem lub niewykorzystaniem odpowiada jedynie autor strony, do której odnosi się dane hiperłącze, nie zaś ten, który do niej odsyła poprzez umieszczenie na swojej stronie odsyłacza.

Prawo autorskie i używania znaków zastrzeżonych

Autor we wszystkich swoich publikacjach stara się przestrzegać praw autorskich w odniesieniu do użytych przez siebie plików graficznych, dźwiękowych, wideo i tekstowych oraz w miarę możliwości używać własnych plików graficznych, dźwiękowych, wideo i tekstowych bądź plików graficznych, dźwiękowych, wideo i tekstowych bez ochrony licencyjnej.

Wszystkie znaki firmowe i towarowe użyte w ramach niniejszej oferty online i ew. chronione przez podmioty trzecie podlegają pełnej ochronie prawnej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa używania znaków zastrzeżonych i prawa posiadania, przysługującego ich zarejestrowanym właścicielom. Na podstawie użycia danego znaku nie można wnioskować, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich!

Copyright w odniesieniu do obiektów opublikowanych i wykonanych przez autora strony przysługuje wyłącznie jemu. Powielanie lub używanie takich plików graficznych, dźwiękowych, wideo i tekstowych w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

Ochrona danych

Jeśli w ramach przedmiotowej oferty online zachodzi możliwość podania danych osobowych lub firmowych (adresów e-mail, nazw/nazwisk, adresów pocztowych), to użytkownik za każdym razem podaje je dobrowolnie. Korzystanie ze wszystkich oferowanych usług i zapłata za nie są możliwe również bez podania takich danych, względnie po podaniu anonimowych danych lub pseudonimu – o ile jest to techniczne możliwe. Używanie danych kontaktowych, podanych w Impressum, czyli adresów pocztowych, numerów telefonu i faksu oraz adresów e-mail przez osoby trzecie w celu przesłania niezamówionych informacji jest zabronione. Zastrzega się możliwość egzekwowania tego prawa na drodze sądowej wobec osób wysyłających tzw. spam w przypadku naruszenia tego zakazu.

Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako integralną część oferty online, zawierającej odsyłacz do tej strony. Jeśli elementy lub pojedyncze sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, przestały odpowiadać lub jedynie w części odpowiadają obowiązującemu prawu, nie narusza to treści ani ważności pozostałych jego elementów.