Ochrona danych

 I. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za ochronę danych 

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz innych przepisów o ochronie danych, obowiązujących w krajach członkowskich, a także pozostałych regulacji w tym względzie, jest: 

WHEELS Logistics GmbH & Co. KG Hansestraße 6 48165 Münster Telefon: +49 2501 803-0 Telefaks: +49 2501 803-192 Strona www: www.wheelslogistics.com 

II. Specjalista ds. ochrony danych 

Nasze przedsiębiorstwo wyznaczyło specjalistę ds. ochrony danych. 

Można się z nim skontaktować, pisząc na nasz adres pocztowy z dopiskiem „der Datenschutzbeauftragte (specjalista ds. ochrony danych)“ lub w następujący sposób: 

An den Datenschutzbeauftragten (Do specjalisty ds. ochrony danych) 

Telefon: 0049 2501 803 0 

E-mail: datenschutz@wheelslogistics.com 

III. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych 

1. Zakres przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy tylko pod warunkiem, że jest to niezbędne do zapewniania funkcjonalności strony internetowej oraz udostępnionych na niej treści i usług. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się zawsze za ich zgodą. Wyjątek stanowią sytuacje, w których uprzednie uzyskanie zgody z oczywistych powodów jest niemożliwe, a przetwarzanie danych jest prawnie dozwolone. 

2. Prawna podstawa przetwarzania danych osobowych 

Jeśli do przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda osoby, której dane są przetwarzane, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy, której stroną jest osoba, dane której są przetwarzane, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również procesów przetwarzania danych niezbędnych do realizacji zadań przedumownych. 

Jeśli dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją obowiązku prawnego, któremu podlega przedsiębiorstwo, za podstawę prawną służy art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Jeśli przetwarzanie danych osobowych wiąże się z zachowaniem uprawnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej, a interesy oraz prawa i wolności podstawowe osoby, której dane są przetwarzane, go nie przewyższają, za podstawę prawną przyjmuje się art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 2 

3. Usuwanie i czas przechowywania danych 

Dane osobowe są usuwane lub blokowane po ustaniu powodu ich zapisania. Zachowanie danych może ponadto wynikać z obowiązku nałożonego przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę, zapisanego w stosowanym rozporządzeniu, ustawie lub innej regulacji, której podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych podlega. Dane, o których mowa, mogą zostać zablokowane lub usunięte również po upływie terminu określonego w odnośnych normach, chyba że zachodzi konieczność ich dalszego przechowywania w związku z zawarciem lub realizacją umowy. 

IV. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików log 

1. Opis i zakres przetwarzania danych 

Każde wejście na naszą stronę internetową powoduje automatyczny zapis danych i informacji o systemie komputerowym użytkownika. 

Gromadzone są następujące dane: 

(1) Informacje o typie i wersji przeglądarki internetowej 

(2) System operacyjny użytkownika 

(3) Dostawca usług internetowych użytkownika 

(4) Adres IP użytkownika 

(5) Data i godzina wejścia na stronę 

(6) Strony internetowe, z których użytkownik trafił na naszą stronę 

(7) Strony internetowe, na które wszedł użytkownik za pośrednictwem naszej strony 

Dane te są dodatkowo zapisywane w plikach log tworzonych przez nasz system. Dane te nie są zapisywane wraz z innymi danymi osobowymi użytkownika. 

2. Prawna podstawa przetwarzania danych 

Podstawę prawną tymczasowego zapisu danych i plików log stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Cel przetwarzania danych 

Tymczasowe zapisanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić otwarcie strony internetowej na komputerze użytkownika. Adres IP użytkownika jest przechowywany przez okres trwania sesji. 

Zapis w plikach log zapewnia funkcjonalność strony internetowej. Poza tym dane te służą nam do optymalizacji strony i zapewnienia bezpieczeństwa naszym systemom informatycznym. Dane te nie są analizowane w celach marketingowych. 

W celach tych zawiera się również nasz uprawnione zainteresowanie przetwarzaniem danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Okres przechowywania 

Zapisane dane są kasowane, gdy tylko przestaną być konieczne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zapisane. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia strony internetowej, momentem tym jest zakończenie sesji. 

W przypadku zapisania danych w plikach log, następuje to najpóźniej po siedmiu dniach. 3 

Przechowywanie zapisanych danych przez dłuższy czas jest możliwe. W takiej sytuacji adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane, dzięki czemu nie można ich przypisać do klientów wchodzących na stronę. 

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia 

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej oraz zapisanie ich w plikach log jest niezbędne do jej funkcjonowania. Oznacza to, że użytkownik nie może się temu sprzeciwić. 

V. Rejestracja

1. Opis i zakres przetwarzania danych 

Nasza strona internetowa daje użytkownikom możliwość rejestracji po podaniu określonych danych osobowych. Rejestrujący się użytkownik wprowadza je do specjalnego formularza, który jest następnie wysyłany do nas i zapisywany. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. W ramach procesu rejestracji gromadzone są nazwy użytkowników i ich hasła. 

W chwili rejestracji dodatkowo zapisywane są następujące dane: 

(1) Adres IP użytkownika 

(2) Data i godzina rejestracji 

W ramach procesu rejestracji uzyskiwana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych. 

2. Prawna podstawa przetwarzania danych 

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku otrzymania zgody od użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Jeśli rejestracja ma związek z realizacją umowy, której stroną jest użytkownik lub zadań przedumownych, dodatkową, prawną podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

3. Cel przetwarzania danych 

Rejestracja użytkownika jest niezbędna do udostępniania następujących treści i usług, obecnych na naszej stronie internetowej: 

Gromadzenie i zapisywanie danych osobowych w celu przetwarzania aplikacji złożonych online. Dane, o których mowa, traktowane są poufnie i automatycznie usuwane po zakończeniu procesu aplikowania. Twoje dane są nam potrzebne, aby sprawdzić, czy nadajesz się na stanowisko, na którym jest wakat, i aby móc się z Tobą skontaktować w celu przekazania informacji o statusie Twojej aplikacji. 

4. Okres przechowywania 

Zapisane dane są kasowane, gdy tylko przestaną być konieczne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zapisane. 

Ma to miejsce również w przypadku danych gromadzonych w ramach rejestracji, gdy rejestracja na naszej stronie zostanie anulowana lub zmieniona. 4 

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia 

Jako użytkownik możesz w każdej chwili odwołać rejestrację. Możesz także poprosić o zmianę zgromadzonych o sobie danych. 

Jako użytkownik możesz w każdej chwili odwołać rejestrację. Możesz także poprosić o zmianę zgromadzonych o sobie danych. 

W tym celu skontaktuj się z nami przez e-mail, pisząc na adres hr@wheelslogistics.com i krótko opisując swoją sprawę. 

VI. Formularz kontaktowy i kontakt przez e-mail 

1. Opis i zakres przetwarzania danych 

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który służy do nawiązania z nami elektronicznego kontaktu, do czego zachęcamy zwłaszcza aplikantów. Dane użytkownika, który korzystając z tej formy kontaktu z nami, wprowadzi do formularza swoje dane, musi liczyć się z tym, że zostaną nam one przekazane i zapisane. Dane te obejmują następujące informacje: 

imię, nazwisko, adres, numer telefonu, temat, wiadomość, ew. załącznik. 

W chwili wysyłania wiadomości dodatkowo zapisywane są następujące dane: 

(1) Adres IP użytkownika 

(2) Data i godzina wysłania 

Alternatywnym sposobem skontaktowania się z nami jest udostępniony adres e-mail. Wówczas zapisywane są dane osobowe użytkownika przekazane nam przez e-mail. 

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Służą one wyłącznie do obsługi konwersacji. 

2. Prawna podstawa przetwarzania danych 

Podstawę prawną przetwarzania danych w przypadku otrzymania zgody od użytkownika stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Ponadto podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli celem nawiązania kontaktu jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

3. Cel przetwarzania danych 

Przetwarzanie danych osobowych z formularza kontaktowego służy wyłącznie do obsługi nawiązanego kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu przez e-mail, mamy dodatkowo do czynienia z wymaganym, uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych. 

Pozostałe dane osobowe, przetwarzane w momencie wysłania formularza służą do tego, aby zabezpieczyć formularz przed nadużyciami i zapewnić bezpieczeństwo naszym systemom informacyjnym. 

4. Okres przechowywania 

Zapisane dane są kasowane, gdy tylko przestaną być konieczne do osiągnięcia celu, w jakim zostały zapisane. W przypadku danych osobowych, przekazanych nam przez formularz kontaktowy lub e-mail, 5 

ma to miejsce po zakończeniu konwersacji z użytkownikiem. Konwersację uważa się za zakończoną, gdy okoliczności wskazują na to, że temat konwersacji został wyjaśniony względnie wyczerpany. 

Pozostałe dane osobowe, gromadzone podczas wysyłki są usuwane najpóźniej po siedmiu dniach. 

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia 

Użytkownik w każdej chwili może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik nawiąże z nami kontakt przez e-mail, może w każdej chwili sprzeciwić się gromadzeniu jego danych osobowych. W takiej sytuacji konwersacji nie można kontynuować. Wszystkie dane osobowe, zapisane w ramach nawiązania kontaktu, są w tej sytuacji usuwane. 

VII. Analiza stron internetowych 

1. Opis i zakres przetwarzania danych 

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies, umożliwiających przeprowadzenie analizy aktywności użytkownika w Internecie. Cookies to pliki tekstowe, zapisywane w przeglądarce internetowej względnie przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Po wejściu na stronę internetową w systemie operacyjnym użytkownika zapisywany jest plik cookie. Zawiera on charakterystyczny ciąg znaków, umożliwiający jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym wejściu na stronę. 

Dzięki zastosowaniu określonych rozwiązań technicznych zgromadzone w ten sposób dane użytkownika są pseudonimowane. Dlatego danych tych nie można jednoznacznie przypisać do użytkownika otwierającego stronę. Dane te nie są zapisywane z pozostałymi danymi osobowymi użytkowników. Po wejściu na naszą stronę internetową użytkownik widzi baner z informacją o korzystaniu przez nas z plików cookies oraz odsyłaczem do tej polityki prywatności. W tym kontekście pojawia się również informacja mówiąca o tym, w jaki sposób dzięki ustawieniom przeglądarki można uniemożliwić zapisywanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki. 

2. Prawna podstawa przetwarzania danych 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookies w celach analitycznych stanowi wyrażenie na to zgody przez użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, poza tym art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

3. Cel przetwarzania danych 

Stosowanie analitycznych plików cookies ma na celu poprawę jakości naszej strony internetowej i znajdujących się na niej treści. Dzięki analitycznym plikom cookies możemy dowiedzieć się, w jaki sposób korzysta się z naszej strony internetowej, co z kolei przyczynia się do jej stałej optymalizacji. W związku z tym jesteśmy w uprawniony sposób zainteresowani przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

4. Okres przechowywania danych, możliwość sprzeciwu i usunięcia 

Pliki cookies są zapisywane w komputerze użytkownika, skąd trafiają na naszą stronę. Dlatego jako użytkownik masz pełną kontrolę na stosowaniem plików cookies. Poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej możesz wyłączyć lub ograniczyć przekazywanie plików cookies. Zapisane pliki cookies można w każdej chwili usunąć. Czynność tę można zautomatyzować. Dezaktywując pliki 6 

cookies dla naszej strony, sprawiasz, że może ona przestać działać poprawnie lub że niektóre jej funkcje zostaną ograniczone. 

5. Informacje uzupełniające 

Nasza strona korzysta z Google Analytics, tj. internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów www firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics używa tzw. „cookies“, czyli niewielkich plików tekstowych, zapisywanych na komputerze użytkownika i analizujących sposób korzystania przez niego z odwiedzanych stron internetowych. Informacje uzyskane dzięki plikom cookies, dotyczące sposobu korzystania z tej strony, wysyłane są z reguły do serwerów Google w USA i tam zapisywane. W przypadku włączenia anonimizacji IP na tej stronie, adresy IP jej użytkowników z krajów należących do Unii Europejskiej oraz krajów sygnatariuszy porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostaną wcześniej skrócone. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwery Google w USA i tam skrócony. Anonimizacja IP jest na tej stronie włączona. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje w celu przeprowadzenia analizy aktywności użytkowników na tej stronie i wygenerowania raportu na ten temat oraz zrealizowania innych usług na rzecz administratora strony związanych z korzystaniem z tej i innych witryn internetowych. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics nie zostanie powiązany z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą uniemożliwić zapisywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; informujemy jednak, że w ten sposób można ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej. Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez pliki cookies, dotyczących ich aktywności na naszej stronie internetowej (wraz z adresami IP) i przekazywanych do Google oraz ich przetwarzanie przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod tym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Alternatywnie do tego rozwiązania lub w przeglądarkach zainstalowanych na urządzeniach przenośnych można kliknąć ten link, aby uniemożliwić Google Analytics gromadzenie informacji na temat sposobu korzystania z tej strony w przyszłości. Spowoduje to zapisanie pliku Opt-Out-Cookie na Twoim urządzeniu. Po usunięciu plików cookies należy ponownie kliknąć ten link. 

VIII. Prawa osoby, której danej są przetwarzane 

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane osobowe są przetwarzane w rozumieniu RODO i przysługują Ci w związku z tym następujące prawa wobec podmiotu odpowiedzialnego za ochronę danych: 

1. Prawo do uzyskania informacji 

Możesz domagać się od podmiotu odpowiedzialnego za ochronę danych potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Twojej osoby są przez nas przetwarzane. 

Jeśli tak, możesz domagać się uzyskania od niego następujących informacji: 

(1) cel, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane; 

(2) kategorie danych osobowych, które są przetwarzane; 

(2) 

(3) odbiorcy względnie kategorie odbiorców, dla których Twoje dane osobowe były lub wciąż są dostępne; 

7 

(4) planowany okres przechowywania Twoich danych osobowych lub, w przypadku braku konkretnych informacji na ten temat, kryteria ustalania tego okresu; 

(5) istnienie prawa korekty lub usunięcia Twoich danych osobowych, prawa ograniczenia zakresu przetwarzania ich przez podmiot odpowiedzialny za ochronę danych lub prawa zgłoszenia sprzeciwu odnośnie do tego przetwarzania; 

(6) istnienie prawa wniesienia zażalenia do organu nadzorczego; 

(7) wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeśli dane osobowe nie zostały udostępnione przez osobę, której dane są przetwarzane; 

(8) istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w takich sytuacjach – jednoznaczna informacja o logice, zasięgu i skutkach takiego przetwarzania danych dla osoby, której dane osobowe są przetwarzane. 

Przysługuje Ci prawo domagania się informacji, czy Twoje dane osobowe są przekazywane krajom trzecim lub organizacjom międzynarodowym. W związku z tym możesz domagać się informacji na temat odpowiednich gwarancji w rozumieniu art. 46 RODO, które się z tym wiążą. 

2. Prawo do korekty 

Masz prawo do korekty i/lub uzupełnienia swoich danych osobowych, o ile przetwarzane dane osobowe, odnoszące się do Ciebie, są niepoprawne lub niekompletne. Podmiot odpowiedzialny za ochronę danych ma obowiązek niezwłocznie dokonać korekty. 

3. Prawdo do ograniczenia przetwarzania 

Ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych możesz domagać się wtedy, gdy: 

(1) kwestionujesz ich poprawność przez okres, w którym podmiot odpowiedzialny za ochronę danych może je zweryfikować; 

(2) ich przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem, a Ty nie chcesz, aby zostały one usunięte, lecz zamiast tego domagasz się ograniczenia korzystania z tych danych; 

(3) podmiot odpowiedzialny za ochronę danych już ich nie potrzebuje, lecz Ty je potrzebujesz w związku z dochodzeniem, realizacją lub obroną roszczeń prawnych albo gdy 

(4) zgłosiłeś/aś sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i jeszcze nie wiadomo, czy uzasadnione powody, którymi kieruje się podmiot odpowiedzialny za ochronę danych, są ważniejsze niż Twoje. 

W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, wolno je przetwarzać – niezależnie od ich przechowywania – tylko za Twoją zgodą lub w związku z dochodzeniem, realizacją lub obroną roszczeń prawnych lub ochroną uprawnień innych osób fizycznych lub prawnych albo w związku z istotnym interesem Unii bądź kraju członkowskiego. 

W razie zniesienia ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nałożonego z ww. powodów, zostaniesz o tym poinformowany/a przez podmiot odpowiedzialny za ochronę danych przed jego wprowadzeniem. 8 

4. Prawo do usunięcia 

a) Obowiązek usunięcia 

Możesz domagać się od podmiotu odpowiedzialnego za ochronę danych niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych, a podmiot odpowiedzialny za ochronę danych jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia, o ile zachodzi jeden z następujących powodów: 

(1) Twoje dane osobowe nie są już istotne dla celów, dla których zostały zgromadzone lub w związku z którymi były przetwarzane. 

(2) Odwołujesz swoją zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i jednocześnie nie ma innej prawnej podstawy ich przetwarzania. 

(3) Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO zgłaszasz sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych i jednocześnie nie ma innych uprawnionych powodów ich przetwarzania albo sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO. 

(4) Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. 

(5) Usunięcie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego nałożonego przez prawo unijne lub prawo kraju członkowskiego, któremu podlega podmiot odpowiedzialny za ochronę danych. 

(6) Twoje dane osobowe zostały zgromadzone w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO. 

b) Informowanie osób trzecich 

Jeśli podmiot odpowiedzialny za ochronę danych upublicznił Twoje dane osobowe i zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO jest zobowiązany do ich usunięcia, to uwzględniając wszystkie dostępne technologie i koszty implementacji, musi podjąć odpowiednie środki, w tym techniczne, aby poinformować zewnętrzne podmioty odpowiedzialne za ochronę i przetwarzanie danych o tym, że jako osoba, której dane osobowe są przetwarzane, domagasz się od nich usunięcia wszystkich odsyłaczy do tych danych i/lub kopii bądź replikacji tychże danych. 

c) Wyjątki 

Prawo do usunięcia danych osobowych nie obowiązuje, jeśli ich przetwarzanie jest niezbędne 

(1) do realizacji prawa wolności wyrażania opinii i informowania; 

(2) do realizacji obowiązku prawnego, wymagającego przetwarzania danych zgodnie z prawem Unii lub kraju członkowskiego, któremu podlega podmiot odpowiedzialny za ochronę danych bądź do realizacji zadania leżącego w interesie publicznym bądź wynika ze sprawowania władzy publicznej, której podmiot odpowiedzialny za ochronę danych musi się podporządkować; 

(3) z powodów związanych z interesem publicznym w związku ze zdrowiem ogółu zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i, a także art. 9 ust. 3 RODO; 

(4) do celów archiwalnych lub badawczych, w tym naukowych i historycznych, leżących w interesie 

9 

publicznym, a także celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawo, o którym mowa w podpunkcie a) uniemożliwia bądź poważnie ogranicza realizację celów tego przetwarzania, względnie 

(5) do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych. 

5. Prawo do przekazania i uzyskania informacji 

W przypadku dochodzenia od podmiotu odpowiedzialnego za ochronę danych prawa do ich korekty, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma on obowiązek przekazać wszystkim odbiorcom, którym zostały udostępnione Twoje dane osobowe informacji o korekcie, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania tych danych, chyba że okaże się to niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnie wysokimi nakładami. 

Tobie przysługuje w związku z tym prawo uzyskania od podmiotu odpowiedzialnego za ochronę danych informacji o odbiorcach Twoich danych osobowych. 

6. Prawo do transferu danych 

Masz prawo domagać się od podmiotu odpowiedzialnego za ochronę danych przekazania sobie w uporządkowanym, typowym i czytelnym formacie wszystkich Twoich danych osobowych, które zostały mu przez Ciebie udostępnione. Oprócz tego masz prawo przekazać te dane innemu podmiotowi odpowiedzialnemu za ochronę danych, nie narażając się przy tym na przeszkodę za strony podmiotu odpowiedzialnego za ochronę danych, któremu Twoje dane osobowe zostały pierwotnie udostępnione, o ile 

(1) podstawę ich przetwarzania stanowi zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub umowa zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i 

(2) przetwarzanie to jest elementem zautomatyzowanego procesu. 

Ponadto w ramach realizacji tego prawa możesz domagać się transferu Twoich danych osobowych bezpośrednio od jednego do drugiego podmiotu odpowiedzialnego za ochronę danych, o ile jest to technicznie możliwe. Nie może to naruszać swobód i praw innych osób. 

Prawo do transferu danych nie obowiązuje w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadania leżącego w interesie publicznym bądź wynika ze sprawowania władzy publicznej, której podmiot odpowiedzialny za ochronę danych musi się podporządkować. 

7. Prawo sprzeciwu 

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO z powodów wynikających z Twojej szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania w oparciu o te same przepisy. 

Podmiot odpowiedzialny za ochronę danych przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że może przedstawić ważne powody, które mu na to nie pozwalają i są ważniejsze od Twoich interesów, praw i swobód lub przetwarzanie to ma związek z dochodzeniem, realizacją lub obroną roszczeń prawnych. 

W razie przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z uprawianiem reklamy bezpośredniej, 10 

możesz w każdej chwili się temu sprzeciwić; dotyczy to również profilowania, o ile ma ono związek z reklamą bezpośrednią, o której mowa. 

Twój sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych osobowych dla celów reklamy bezpośredniej oznacza obowiązek zaprzestania przetwarzania tych danych w tym celu. 

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego możesz – niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE – zrealizować przysługujące Ci prawo sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych metod, w których stosuje się specyfikacje techniczne. 

8. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie narusza jednak legalności przetwarzania danych, które miało miejsce przed tym odwołaniem. 

9. Prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego 

Niezależnie od pozostałych środków zaskarżenia, w tym administracyjnych i sądowych, możesz wnieść zażalenie do organu nadzorczego, zwłaszcza w kraju Twojej rezydencji, Twojego miejsca pracy lub w miejscu, w którym mogło dojść do naruszenia prawa, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Organ nadzorczy, do którego wniesiono zażalenie, poinstruuje wnoszącego zażalenie o stanie i wyniku wniesionego zażalenia oraz o możliwości skorzystania z sądowego środka zaskarżenia zgodnie z art. 78 RODO.